Nadzór inwestorski

Świadczone przez nas usługi z zakresu nadzoru to przede wszystkim:

 1. Sprawowanie bieżącego nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. art. 25, 26 i 27 ustawy prawo budowlane, w tym codzienna obecność nadzoru inwestorskiego (budowlanego) na placu budowy.
 2. Stały monitoring zgodności realizacji z Projektem Budowlanym (i projektami zamiennymi) i koordynowanie realizacji zmian i zastrzeżeń do projektu podnoszonych przez wykonawcę, Inwestora  lub nadzór inwestorski oraz dokonywanie stosownych uzgodnień, wyjaśnień, zmian lub uzupełnień oraz wyegzekwowanie usunięcia ew. wad dokumentacji.
 3. Wypełniania czynności nadzoru autorskiego zgodnie z umową i przepisami prawa – w przypadku kiedy NOVATOR  jest jednocześnie autorem PB.
 4. Zapewnienie jakości robót oraz technologii ich wykonania zgodnej z umowami, prawem budowlanym i polskimi normami.
 5. Wyegzekwowanie od wykonawcy ciągłości inwentaryzacji geodezyjnej i powykonawczej.
 6. Określanie stopnia zaawansowania robót do celów finansowych w oparciu o materiały przekazane przez wykonawców.
 7. Kontrola usunięcia ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji wad i usterek.
 8. Zorganizowanie i przeprowadzenie odbiorów uzgodnionych etapów robót i odbioru końcowego od wykonawców, a w tym:
 • kontrola przygotowywania niezbędnych dokumentów i zawiadamiania stron, stwierdzanie gotowości do odbioru, dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego od wykonawców oraz przekazania przedmiotu odbioru Inwestorowi,
 • przekazywanie protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,
 • wskazanie Inwestorowi działań pozostających w jego wyłącznej gestii, a wymagalnych w procedurze dopuszczenia do użytkowania i właściwej eksploatacji obiektu.